V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

 

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. výsledky písemných zkoušek (jednotná přijímací zkouška - písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a školní přijímací zkouška – kombinovaný písemný test ze všeobecného přehledu a z anglického jazyka)
  3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnocen bude prospěch uchazečů za II. pololetí 4. ročníku ZŠ a za I. pololetí 5. ročníku ZŠ v pěti předmětech (český jazyk, matematika, jeden cizí jazyk, vlastivěda nebo předmět s podobným obsahem učiva, přírodověda nebo předmět s podobným obsahem učiva). Maximální počet bodů je 10.

Za každou dvojku se odečítá 1 bod, za každou trojku 3 body, za každou čtyřku 5 bodů a za každou pětku 10 bodů. Odečet bodů končí na nule.

Za každou bezchybně vykonanou část písemné zkoušky (český jazyk, matematika, všeobecný přehled + anglický jazyk) budou uchazeči hodnoceni 50 body, tj. za všechny písemné zkoušky mohou získat celkem 150 bodů.

Pokud uchazeč získá v jakékoli ze tří částí písemné zkoušky 12 bodů a méně, znamená to, že nevyhověl kritériím přijímacích zkoušek bez ohledu na celkový počet dosažených bodů.

Za 1. místo ve vědomostních soutěžích v celostátním kole bude uchazečům uděleno 6 bodů, za 2. místo 5 bodů, za 3. místo 4 body.

Za 1. místo ve vědomostních soutěžích v krajském kole budou uchazečům uděleny 3 body, za 2. místo 2 body, za 3. místo 1 bod.

Při více úspěších ve vědomostních soutěžích bude uchazečům  započten pouze jeden výsledek s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Hodnocené období vědomostních soutěží: školní rok 2016/2017 a školní rok 2017/2018.

Maximální možný počet dosažených bodů je tudíž 166 (150 bodů za písemné testy + 10 bodů za vysvědčení + 6 bodů za vědomostní soutěže).

Dle dosažených bodů (součet jednotlivých částí přijímacího řízení) bude stanoveno výsledné pořadí uchazečů za oba termíny 1. kola. Na základě tohoto pořadí budou uchazeči přijímáni ke studiu.

Dojde-li mezi uchazeči k rovnosti bodů, o pořadí rozhoduje:

1) vyšší počet bodů z kombinovaného testu ze všeobecného přehledu a z anglického jazyka

2) vyšší počet bodů z testu z českého jazyka

3) vyšší počet bodů z testu z matematiky

4) vyšší počet bodů udělených za vysvědčení

Dle § 60e, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., je ředitel školy povinen zveřejnit do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem na veřejně přístupném místě (hlavní vchod budovy školy) a na webových stránkách školy (www.gymnazium-opatov.cz) přehled přijatých uchazečů. Ředitel školy dále tímto způsobem zveřejní i přehled nepřijatých uchazečů, případně přehled uchazečů, kteří neprospěli u písemné přijímací zkoušky, a to včetně pořadí všech uchazečů podle výsledků přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení.

V souladu s § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., je možno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům (30. dubna 2018 od 09:00 hod. do 12:00 hod. v budově Gymnázia Opatov), podle § 38 téhož zákona je možno do spisu nahlížet.

TERMÍNY PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK 1. KOLA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1. termín – 13.4.2018 (pátek)                                    2. termín – 17.4.2018 (úterý) 

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři