V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující

skutečnosti:

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. výsledky písemných zkoušek (jednotná přijímací zkouška - písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace)
  3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnocen bude prospěch uchazečů za II. pololetí 8. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia) a za I. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia) v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Maximální počet bodů je 50. Za každou dvojku se odečítají 3 body, za každou trojku 10 bodů, za každou čtyřku 25 bodů a za každou pětku 50 bodů.

Odečet bodů končí na nule.

Za každou bezchybně vykonanou část písemné zkoušky (český jazyk a matematika) budou uchazeči hodnoceni 50 body, tj. za obě písemné zkoušky mohou získat celkem 100 bodů.

Za 1. místo ve vědomostních soutěžích v celostátním kole bude uchazečům uděleno 10 bodů,

za 2. místo 9 bodů, za 3. místo 8 bodů.  

Za 1. místo ve vědomostních soutěžích v krajském kole bude uchazečům uděleno 5 bodů, za 2. místo 4 body, za 3. místo 3 body.

Při více úspěších ve vědomostních soutěžích bude uchazečům  započten pouze jeden výsledek s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Hodnocené období vědomostních soutěží: školní rok 2016/2017 a školní rok 2017/2018.

Maximální možný počet dosažených bodů je tudíž 160 (100 bodů za písemné testy + 50 bodů za vysvědčení + 10 bodů za vědomostní soutěže).

Dle dosažených bodů (součet jednotlivých částí přijímacího řízení) bude stanoveno výsledné pořadí uchazečů za oba termíny 1. kola. Na základě tohoto pořadí budou uchazeči přijímáni ke studiu.

Dojde-li mezi uchazeči k rovnosti bodů, o pořadí rozhoduje:

1)            aritmetický průměr aritmetických průměrů všech známek (mimo chování) na vysvědčení

za II. pololetí 8. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia)

a za I. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia)       zaokrouhlený na tři desetinná místa.

2)            aritmetický průměr všech známek (mimo chování) na vysvědčení za I. pololetí 9. ročníku ZŠ     (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia)            zaokrouhlený na tři desetinná místa.

3)            aritmetický průměr všech známek (mimo chování) na vysvědčení za II. pololetí 8. ročníku ZŠ    (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia) zaokrouhlený na tři desetinná              místa.

Dle § 60e, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., je ředitel školy povinen zveřejnit do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem na veřejně přístupném místě (hlavní vchod budovy školy) a na webových stránkách školy (www.gymnazium-opatov.cz) přehled přijatých uchazečů. Ředitel školy dále tímto způsobem zveřejní i přehled nepřijatých uchazečů, případně přehled uchazečů, kteří neprospěli u písemné přijímací zkoušky, a to včetně pořadí všech uchazečů podle výsledků přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení.

V souladu s § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., je možno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům (30. dubna 2018 od 09:00 hod. do 12:00 hod. v budově Gymnázia Opatov), podle § 38 téhož zákona je možno do spisu nahlížet.

TERMÍNY PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK 1. KOLA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1. termín – 12.4.2018 (čtvrtek)                                 2. termín – 16.4.2018 (pondělí) 

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři