Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home Knihovna, KMČ
seznam článků
Žákovská knihovna Gymnázia Opatov
Provozní řád
Výpůjční doba
Výpůjční řád
Knihy v Bakalářích
KMČ
Odborné knihovny
Všechny strany

Obecné informace

knihovnaGO

Žákovská knihovna Gymnázia Opatov obsahuje okolo 2000 titulů krásné a odborné literatury. Nabízí také některé periodika Přehled kulturních pořadů v Praze a Svět poznání.

Žáci si mohou půjčovat knihy ve výpůjčních hodinách nebo kdykoli během týdne, je-li ve škole přítomna knihovnice. Při výpůjčkách se čtenáři orientují pomocí seznamu knih v Bakalářích a podle nabídky v otevřených regálech. Studenti mohou knihovnu ve výpůjčních hodinách využít i jako studovnu. Nespornou výhodou je to, že knihovna sousedí s internetovou studovnou.

Provoz knihovny obstarává knihovnice na částečný úvazek – prof. Věra Dittrichová (absolvovala Knihovnické minimum při PCP a pravidelně se účastní akcí věnovaných rozvoji školních knihoven a školních informačních center). Výpůjčky jsou zatím realizovány klasickým „lístkovým" systémem.

V prostorách knihovny se konají různé kulturní a pracovní akce: recitační soutěže, příležitostná autorská čtení, divadelní představení, schůzky předmětových komisí aj. Místnost dále slouží jako učebna pro půlené hodiny ČJL a pro vybrané semináře (zejm. literární seminář, společenské vědy).

Jsme rádi, že žákovská knihovna již od založení školy slouží k všeobecné spokojenosti studentům, pedagogům i ostatním pracovníkům našeho gymnázia.

V Praze dne 1. 9. 2017

Věra Dittrichová


Provozní řád žákovské knihovny Gymnázia Opatov


_hodiny

 1. Do učebny nevstupujeme sami, ale jen za přítomnosti vyučujícího (nebo s jeho svolením). Zkontrolujeme stav učebny a vše nepatřičné a podezřelé nahlásíme.
 2. Do knihovny chodíme zásadně v přezůvkách, nikoli ve venkovní obuvi.
 3. Sedíme kolem stolů po vnější straně, nepodlézáme ani nepřelézáme stoly směrem do vnitřního prostoru.
 4. Na stole máme pouze povolené učebnice a pomůcky, po stolech nepíšeme ani do nich nic nevyrýváme.
 5. Pokud pracujeme s fixy (s barvami) a s lepidlem, je třeba mezi jednotlivé papíry a stůl vložit další podložku.
 6. Při vstávání od stolů dbáme na to, abychom nepovalili židle. Na židlích se při výuce nehoupeme.
 7. S nábytkem, knihami a dalším zařízením zacházíme opatrně, udržujeme pořádek a čistotu.
 8. Jsme odpovědni za škody, které způsobíme vlastní nekázní, a musíme je uhradit.
 9. V knihovně smíme jíst a pít, ale vždy pak pečlivě zkontrolujeme, zda je pod námi i kolem nás čisto a sucho.

V Praze dne 1. 9. 2017

Věra Dittrichová


 

Přímá výpůjční doba ve školním roce 2016/2017

Pondělí          13.30 – 16.00

Úterý              13.00 – 15.00

Středa            13.30 – 16.00

Čtvrtek           12.30 – 15.00

Pátek             13.30 – 14.00

Výpůjčky i vracení knih lze realizovat kdykoli během jakéhokoli dne, je-li v kabinetu ČJL na patře G přítomen knihovník.


Výpůjční řád žákovské knihovny Gymnázia Opatov

 1. Knihy ze žákovské knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci Gymnázia Opatov, a to v průběhu školního roku. O letních prázdninách se knihy nepůjčují.
 2. Půjčování a vracení knih probíhá ve stanovených výpůjčních hodinách a o přestávkách (je-li knihovník právě přítomen v kabinetu ČJL na témže patře).
 3. Výpůjční doba je cca 1 měsíc. V odůvodněných případech může knihovník výpůjční lhůtu prodloužit nebo zkrátit.
 4. Vypůjčené knihy si žáci nemohou půjčovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím osobám.
 5. Knihy jsou majetkem školy, proto s nimi žáci musejí zacházet opatrně. Každou knihu si žák při půjčování prohlédne a případné závady ihned nahlásí knihovníkovi.
 6. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit způsobem, který určí knihovník po dohodě s vedením školy.
 7. V knihovně je třeba dodržovat pořádek a čistotu, a to i během běžné výuky.
 8. Žáci jsou povinni obratem reagovat na výzvu knihovníka, je-li třeba knihy z jakéhokoli důvodu vrátit do knihovny. V případě, že tak žáci neučiní, bude s nimi zahájeno úřední jednání.
 9. Tomu, kdo poruší výpůjční řád, může být odňato výpůjční právo.

V Praze dne 1. 9. 2017

Věra Dittrichová


Seznam knih v Bakalářích

knihovnaGO

Seznam většiny knih, kterými disponuje žákovská knihovna, lze najít v informačním systému Bakaláři (jeho záložku otevřete „ve známkách“).

Obsahuje knihy, které prošly do konce roku 2016 účtem školy, dary od různých nakladatelství a trvalé zápůjčky KPGO.

V seznamu lze vyhledávat pomocí dvou filtrů: podle názvu a podle autora. Nezobrazuje se zatím, kolik stejných knižních titulů máme
a zda je nebo není kniha aktuálně k dispozici, proto se v případě zájmu o jakýkoli titul vydejte přímo do žákovské knihovny (kdykoli o přestávkách a během odpoledne).

Velký dík za zprovoznění modulu Knihovna v systému Bakaláři a za odborné konzultace k němu patří panu profesoru Luboru Hálovi

 :-).

V Praze dne 1. 9. 2017

Věra Dittrichová


Klub mladých čtenářů – Albatros

_samostudium

Činnost klubu mladých čtenářů je ukončena.

 

 

 


Odborné knihovny

 
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora