GO
fotoGO

Aktualizace: 18. května 2022 15:00

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým uchazečům začíná studium 1. září 2022.


Výsledkové listiny:

Dodatečně přijatí po odvolání


Výsledkové listiny najdete také u vstupu do gymnázia.