GO
fotoGO

Seznam článků

_document

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve školním roce 2022/2021:

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0


_document

Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informace.

1. Název subjektu

Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování.
Zřizovatelem je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

3. Organizační struktura

 • Statutární orgán, ředitel školy
  • Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele školy
   • pedagogičtí pracovníci
   • ekonomický úsek
   • provozní pracovníci

4. Kontaktní spojení

viz Kontakty

4.1 Poštovní

Gymnázium Opatov

Konstantinova 1500

149 00 Praha 4

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Gymnázium Opatov

Konstantinova 1500

149 00 Praha 4

4.3 Úřední hodiny

Pondělí - čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.

Pátek 8.00 do 13 hod.

(12:00-12:30 polední pauza).

Prázdninové úřední hodiny – po předchozí telefonické domluvě.

Osobní schůzky s vedením školy a konzultační hodiny učitelů vždy na základě předchozí domluvy.

4.4 Telefonní čísla

viz Kontakty

4.5 Číslo faxu

272 941 716

4.6 Adresa webu

www.gymnazium-opatov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

----

4.8 Další elektronické adresy

K dispozici na stránkách kontaktů na jednotlivé pracovníky školy.

5. Případné platby lze poukázat

Stravné školní jídelny: 6589500207/0100

Pronájmy na účet: 6594470217/0100

Ostatní platby: 75734041/0100

Platby za akce dětí: škola u každé akce určí, zda na účet či hotově

účet: 35-5473700237/0100

6. IČO

IČ 49366629

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

 

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

viz Dokumenty


 

8.2 Rozpočet

Výkaz zisku a ztráty k nahlédnutí v ředitelně školy.
Rozvaha a bilance k nahlédnutí v ředitelně školy.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo řediteli školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy). Elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje.  Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí. Správní řád

12. Formuláře

Přihláška ke studiu

Uvolnění z TV – k vyzvednutí u ředitele školy

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky viz. Kontakty. Lhůty pro řešení jsou ve Správní řád.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané přepisy

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

zákon č. 500/2004 S. správní řád

zákon č. 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

viz sekce Dokumenty

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

2,00

 

A4 oboustranné

3,00

 

A3 jednostranné

4,00

 

A3 oboustranné

6,00

Tisk na tiskárnách PC

A4 černobílé

3,00

 

A4 barevné

15,00

Kopírování na donesené CD nosiče

CD

30,00

Náhrady za odeslání

 

dle platných tarifů

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

bezplatné

Stejnopisy vysvědčení

ročníkové vysvědčení

maturitní vysvědčení

155,- Kč

165,- Kč

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

----

16. Licenční smlouvy

----

17. Výroční zprávy

viz sekce Dokumenty

 


Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě školy. Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona subjekt povinný poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

pdf dokument v plném znění zde