GO
fotoGO

Vážení rodiče a příznivci školy,

od roku 1994 působí při gymnáziu Klub příznivců Gymnázia Opatov (KPGO), který poskytuje pomoc, zejména finanční, pro zajištění studentských akcí a soutěží, pomáhá studentskému Senátu, který zde pracuje, podílí se na zlepšování materiálních podmínek ve škole.

V současné době KPGO podporuje například mnoho vědeckých (projekt Mlžné komory), studijních (nejrůznější olympiády, odměna pro výborné studenty, motivační příspěvek pro studenty), kulturních (maturitní a imatrikulační ples) a sportovních akcí (nejrůznější turnaje, ve kterých škola dosahuje výborných výsledků).

Klub je organizován jako spolek (dříve občasné sdružení) a jeho činnost je upravena stanovami. Členství v klubu je dobrovolné.

Finanční prostředky Klub příznivců Gymnázia Opatov získává především přímo od rodičů žáků a studentů ze všech tříd školy.

Pro školní rok 2015/16 byl zástupci jednotlivých tříd stanoven

roční příspěvek na činnost KPGO ve výši 500,- Kč.

Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří příspěvek již uhradili, a ostatní velmi prosím o úhradu na účet č. 777 503 79 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s. (variabilním symbolem je označení třídy a jméno studenta).

Informace o jednáních KPGO Vám bude podávat delegát za Vaši třídu, který zajistí také přenos Vašich podnětů a návrhů pro další aktivity Klubu.

Na spolupráci a Vaše podněty se těší

Lubomír Kmoch

předseda

Klub příznivců Gymnázia Opatov

V Praze dne 4. dubna 2016