GO
fotoGO

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016899 je spolufinancován Evropskou unií.EU OPVVV
Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu při společném vzdělávání žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu extrakurikulárních aktivit.


 

OPVVV II GJS