GO
fotoGO

INFORMACE K UPRAVENÉ PODOBĚ MATURITNÍ ZKOUŠKY

NA GYMNÁZIU OPATOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021  

Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává v souladu s OOP MŠMT ze dne 29. 1. 2021  následující informaci o úpravě podoby maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021.

 1. Společná část MZ

  Podoba konání společné části MZ zůstává zachována, mění se časové rozvržení trvání didaktických testů, a to následovně:

  1. DT - český jazyk a literatura – 85 minut
  2. DT – cizí jazyk - 110 minut ( z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)
  3. DT – matematika – 135 minut
  4. DT - matematika rozšiřující – doba trvání zachována (150 minut)
 2. Profilová část MZ 
  1. Profilová zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se koná pouze formou ústní zkoušky. Hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. 
  2. Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty druhé, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Ostatní podmínky a informace již dříve uveřejněné dle školského zákona a jeho přechodných ustanovení zůstávají v nezměněné podobě.

 

V Praze dne 05. 02. 2021                                                            RNDr. Jan Peřina