GO
fotoGO

text v pdf zde: PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – čtyřleté studium - 2021


V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující

skutečnosti:

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. výsledky písemných zkoušek (jednotná přijímací zkouška - písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace)
  3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 

Hodnocen bude prospěch uchazečů za I. pololetí 8. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia) a za I. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia) v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Maximální počet bodů je 50. Za každou dvojku se odečítají 3 body, za každou trojku 10 bodů, za každou čtyřku 25 bodů a za každou pětku 50 bodů.

Odečet bodů končí na nule.

 

Za každou bezchybně vykonanou část písemné zkoušky (český jazyk a matematika) budou uchazeči hodnoceni 50 body, tj. za obě písemné zkoušky mohou získat celkem 100 bodů.

Za 1. místo ve vědomostních soutěžích v celostátním kole bude uchazečům uděleno 10 bodů,

za 2. místo 9 bodů, za 3. místo 8 bodů.

Za 1. místo ve vědomostních soutěžích v krajském kole bude uchazečům uděleno 5 bodů, za 2. místo 4 body, za 3. místo 3 body.

Při více úspěších ve vědomostních soutěžích bude uchazečům  započten pouze jeden výsledek s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Hodnocené období vědomostních soutěží: školní rok 2019/2020 a školní rok 2020/2021.

 

Maximální možný počet dosažených bodů je tudíž 160 (100 bodů za písemné testy + 50 bodů za vysvědčení + 10 bodů za vědomostní soutěže).

 

Dle dosažených bodů (součet jednotlivých částí přijímacího řízení) bude stanoveno výsledné pořadí uchazečů za oba termíny 1. kola. Na základě tohoto pořadí budou uchazeči přijímáni ke studiu.

Dojde-li mezi uchazeči k rovnosti bodů, o pořadí rozhoduje:

1)            aritmetický průměr aritmetických průměrů všech známek (mimo chování) na vysvědčení

                za I. pololetí 8. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia)

                a za I. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia)         zaokrouhlený na tři desetinná místa.

2)            aritmetický průměr všech známek (mimo chování) na vysvědčení za I. pololetí 9. ročníku ZŠ         (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia)              zaokrouhlený na tři desetinná   místa.

3)            aritmetický průměr všech známek (mimo chování) na vysvědčení za I. pololetí 8. ročníku ZŠ         (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnaziálního studia) zaokrouhlený na tři desetinná                místa.

U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, bude znalost českého jazyka ověřena pohovorem. Pokud neprokážou dostatečné znalosti českého jazyka, nemohou být tito uchazeči ke studiu přijati.

Cizinci se státní příslušností mimo členské státy EU nejpozději při zahájení vzdělávání předloží potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR.

Uchazeči, kteří plnili nebo plní povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR, přikládají k přihlášce vysvědčení z posledních dvou ročníků jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Uchazeči se speciálními potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, musí k přihlášce přiložit:                 1) doporučení školského poradenského zařízení

                                               2) informovaný souhlas zákonného zástupce

V případě, že si uchazeč u přijímací zkoušky bude počínat nedovoleným způsobem (např.  bude opisovat, používat nepovolené pomůcky, apod.) či bude narušovat její průběh, může být ze zkoušky vyloučen.

Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost průkazem s aktuální fotografií (např. občanský průkaz, pas, Opencard, Lítačka, ISIC karta) nebo potvrzením ze ZŠ (jméno, příjmení, datum narození, fotografie uchazeče, razítko a podpis ZŠ).

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro čtyřleté studium je 30.

 

Dle § 60e, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., je ředitel školy povinen zveřejnit do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem na veřejně přístupném místě (hlavní vchod budovy školy) a na webových stránkách školy (www.gymnazium-opatov.cz) přehled přijatých uchazečů.

Ředitel školy dále tímto způsobem zveřejní i přehled nepřijatých uchazečů, případně přehled uchazečů, kteří neprospěli u písemné přijímací zkoušky, a to včetně pořadí všech uchazečů podle výsledků přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude taktéž všem uchazečům zasláno písemně.

V souladu s § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., je možno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům (29. dubna 2021 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v budově Gymnázia Opatov), podle § 38 téhož zákona je možno do spisu nahlížet. V případě dřívějšího zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky ze strany Cermatu, bude upraven termín pro nahlédnutí do spisu a zveřejněn na stránkách školy.

 

TERMÍNY PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK 1. KOLA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

  1. termín – 12.4.2021 (pondělí) 2. termín – 13.4.2021 (úterý)

 

V případě stejného nebo nižšího počtu uchazečů než je předpokládaný počet přijatých žáků (30), se jednotná přijímací zkouška nekoná a všem účastníkům přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí o přijetí.

Nekonání jednotné přijímací zkoušky bude oznámeno na webových stránkách školy a vyvěšeno na budově školy nejpozději 8. března 2021.