GO
fotoGO

INFORMACE K TESTOVÁNÍ  UCHAZEČŮ A ORGANIZAČNÍM OPATŘENÍM K OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH NA GYMNÁZIUM OPATOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb uchazečů před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • V souladu s pozvánkou či oznámením školy se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 • Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Uchazeči předloží při vstupu do budovy potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od tohoto onemocnění neuplynulo více než 90 dní. (Testování má povinnost umožnit ZŠ, ve které se uchazeč vzdělává, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně; je možno využít i registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.) Bez předložení výše uvedených náležitostí není možné se zúčastnit přijímacích zkoušek.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí v prostorách školy ochranné prostředky úst a nosu dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Každý uchazeč bude mít náhradní ochranný prostředek úst a nosu.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se uchazeči mohou pohybovat.

V budově školy

 • Uchazeči z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
 • Pohyb po škole je organizován v souladu s nařízením o zachování homogenitě skupin.
 • Během přijímacích zkoušek není povoleno opustit prostory.

Písemné zkoušky

 • Písemné zkoušky probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích letech.
 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 • Uchazeči z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 • V průběhu písemné zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenou ochranu úst a nosu dle aktuálního opatření MZd a MŠMT.
 • Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologický léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že uchazeč patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Před prvním vstupem do školy uchazeč patřící do výše definované rizikové skupiny předkládá čestné prohlášení podepsané zákonných zástupcem.

Uchazeč, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl uchazeč opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

Co dělat v případech, kdy zkoušený uchazeč má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem

Uchazeč má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:

 • Pokud uchazeč má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost uchazeče nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má uchazeč právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:

 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně uchazeče.
 • Situaci na místě řeší ředitel školy.
 • Je nutné okamžitě kontaktovat zákonného zástupce a dohodnout se na převzetí uchazeče. Pro tyto případy je účelné mít vyčleněný vhodný prostor (místnost), kde uchazeč pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce.
 • Ředitel školy poučí zákonného zástupce uchazeče o dalším postupu v souvislosti s danou nákazou.
 • Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 • Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost uchazeče nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má uchazeč právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Mgr. Stanislav Urbanec, zástupce ředitele školy