GO
fotoGO

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

 1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
 2. Výsledky písemných zkoušek (jednotná přijímací zkouška - písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a školní přijímací zkouška – kombinovaný písemný test ze všeobecného přehledu a z anglického jazyka). U jednotných písemných zkoušek z Českého jazyka a literatury a z matematiky se vychází z RVP pro příslušné ročníky ZŠ. To samé platí pro anglický jazyk, který je součástí kombinovaného školního písemného testu (úroveň A1).
 3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocen bude prospěch uchazečů za II. pololetí 4. ročníku ZŠ a za I. pololetí 5. ročníku ZŠ v pěti předmětech (český jazyk, matematika, jeden cizí jazyk, vlastivěda nebo předmět s podobným obsahem učiva, přírodověda nebo předmět s podobným obsahem učiva). Maximální počet bodů je 10.

Za každou dvojku se odečítá 1 bod, za každou trojku 3 body, za každou čtyřku 5 bodů a za každou pětku 10 bodů. Odečet bodů končí na nule.

Za každou bezchybně vykonanou část písemné zkoušky (český jazyk, matematika, všeobecný přehled + anglický jazyk) budou uchazeči hodnoceni 50 body, tj. za všechny písemné zkoušky mohou získat celkem 150 bodů.

Pokud uchazeč získá v jakékoli ze tří částí písemné zkoušky 12 bodů a méně, znamená to, že nevyhověl kritériím přijímacích zkoušek bez ohledu na celkový počet dosažených bodů.

Za 1. místo ve vědomostních soutěžích v celostátním kole bude uchazečům uděleno 6 bodů,

za 2. místo 5 bodů, za 3. místo 4 body.

Za 1. místo ve vědomostních soutěžích v krajském kole budou uchazečům uděleny 3 body, za 2. místo 2 body, za 3. místo 1 bod.

Při více úspěších ve vědomostních soutěžích bude uchazečům  započten pouze jeden výsledek s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Hodnocené období vědomostních soutěží: školní rok 2021/2022 a školní rok 2022/2023.

Maximální možný počet dosažených bodů je tudíž 166 (150 bodů za písemné testy + 10 bodů za vysvědčení + 6 bodů za vědomostní soutěže).

Dle dosažených bodů (součet jednotlivých částí přijímacího řízení) bude stanoveno výsledné pořadí uchazečů za oba termíny 1. kola. Na základě tohoto pořadí budou uchazeči přijímáni ke studiu.

Dojde-li mezi uchazeči k rovnosti bodů, o pořadí rozhoduje:

 1. vyšší počet bodů z kombinovaného testu ze všeobecného přehledu a z anglického jazyka
 2. vyšší počet bodů z testu z českého jazyka
 3. vyšší počet bodů z testu z matematiky
 4. vyšší počet bodů udělených za vysvědčení

U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena pohovorem. Pokud neprokážou dostatečné znalosti českého jazyka, nemohou být tito uchazeči ke studiu přijati. Ověření znalosti českého jazyka vychází z tématu dosavadního vzdělání a zájmu uchazeče, součástí pohovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem. Uchazeč může získat maximálně 50 bodů, pro úspěšný pohovor je stanovena hranice 12,5 bodů (včetně).

Uchazeči se statusem dle „LEX Ukrajina“ (nutno doložit) mohou písemně požádat o konání JPZ z matematiky v ukrajinském jazyce.

Cizinci se státní příslušností mimo členské státy EU nejpozději při zahájení vzdělávání předloží potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR.

Uchazeči, kteří plnili nebo plní povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR, přikládají k přihlášce vysvědčení z posledních 2 uzavřených klasifikačních období, jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Povinnost překladu vysvědčení neplatí pro uchazeče dle „LEX Ukrajina“.

Uchazeči se speciálními potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, musí k přihlášce přiložit:

 1. doporučení školského poradenského zařízení
 2. informovaný souhlas zákonného zástupce

V případě, že si uchazeč u přijímací zkoušky bude počínat nedovoleným způsobem (např.  bude opisovat, používat nepovolené pomůcky, apod.) či bude narušovat její průběh, může být ze zkoušky vyloučen.

Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost průkazem s aktuální fotografií (např. občanský průkaz, pas, Opencard, Lítačka, ISIC karta) nebo potvrzením ze ZŠ (jméno, příjmení, datum narození, fotografie uchazeče, razítko a podpis ZŠ).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro osmileté studium je 60.

Dle § 60e, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., je ředitel školy povinen zveřejnit do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem na veřejně přístupném místě (hlavní vchod budovy školy) a na webových stránkách školy (www.gymnazium-opatov.cz) přehled přijatých uchazečů.

Ředitel školy dále tímto způsobem zveřejní i přehled nepřijatých uchazečů, případně přehled uchazečů, kteří neprospěli u písemné přijímací zkoušky, a to včetně pořadí všech uchazečů podle výsledků přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude taktéž všem uchazečům zasláno písemně.

Ve věci žádosti o přijetí k vzdělávání v Gymnáziu Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500  Vás shora označený vyrozumívá o skutečnosti, že  dne 28. 4. 2023  v 18:00 hod.  ukončí shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností.

Můžete tak učinit v termínu 2. 5. 2023, od 9:00 do 12:00 hod., v budově školy Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500, kancelář č. 8 (sborovna).

Zároveň však upozorňujeme, že před dnem ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí nebude spis kompletní.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

V případě dřívějšího zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky ze strany Cermatu, bude upraven termín pro nahlédnutí do spisu a následně bude zveřejněn na stránkách školy.

TERMÍNY PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK 1. KOLA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 1. termín – 17. 4. 2023 (pondělí)
 2. termín – 18. 4. 2023 (úterý)